Sizler iin varz

Impulse ROLEPLAY

Impulse Roleplay ekibi olarak yeniliki d???nce sistemimiz ile sizlere kaliteli ve sorunsuz oyun ortam sunmay amalyoruz.

Duyurular

Duyuru
A짥l? D?nemi
Impulse Role Play Gaming olarak, San Andreas Multiplayer platformunda oyuncu odakll prensibi ?zerinde hizmet eden, platformu iyi tanyan, oyuncularn beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanmlayp, bunlarn en ?st d?zeyde tatminini hedefleyen, yaratc insan g?c?ne sahip ve bu do?rultuda teknolojiyi iyi kullanan, g?venilir, oyun de?er zinciri alanlarnda verimli hizmet sunmay hedefleyen bir oyun sunucusudur. A짥l? d?neminin yakla?masyla birlikte yapt?mz al?malarn sonuna gelmi? bulunuyoruz. Bu s?re ierisinde a짥l? d?neminde legal ve illegal birliklerin rollerinin y?netim olarak oturtulmas iin abalayaca?z.

Legal birliklerin en ba?nda her sunucuda oldu?u gibi Los Santos Polis Departman geliyor. Los Santos Polis Departman birli?inin kemik kadrosunu ve ilk akademisini bu a짥l? s?recinde oturtaca?z ve bunun sayesinde illegale kar? bir yaplanma olacak, illegal faaliyetleri engellemeye al?acak. Bu engellemede admin power kesinlikle kullanmayaca?z. Her oyuncunun yapt? role sayglyz. Tamamen IC olarak ilerleyi? g?sterece?iz. Los Santos Polis Departman birli?i ierisinde bulunan birka r?tbeli karakter illegal rol d?zeninin oturmasna destek sa?lamak amal badcop rolleri gerekle?tirecek, bu rolleri gerekle?tirecek karakterler y?netim tarafndan belirlenecek. A짥l? s?recini tamamladktan sonra yeni d?neme gei?te tamamen rol d?zeninin oturmu? oldu?u bir sunucu ile kar?la?may d???n?yoruz. A짥l? s?recinde sistemsel a짥dan t?m a짥klar sizlerle beraber g?rerek en ksa s?rede d?zeltmeyi hedef ediniyoruz. Sizlerle birlikte bu a짥l? s?recini ok g?zel bir ?ekilde atlataca?mz d???n?yoruz..
Duyuru
Birlik Destekleri & Ekonomi
Birliklere a짥l? d?neminde y?netimsel destek vermeyi d???nm?yoruz. Ancak bu demek olmuyor ki hibir zaman destek vermeyece?iz. Bu s?re ierisinde yapabilece?iniz tek ?ey kendini kantlamanz olacak. Kendinizi kantlamanz iin forum ?zerinden birlik tantm a짥p d?zenli olarak ekran g?r?nt?s? payla?malsnz. Kendini kantlayan birliklere rollerini destekleyecek ?ekilde ara, ev veya i?yeri tarznda destekler sa?lanacak.

Ekonomi olarak ise oyuncularn ok zorlanmayaca? bir sistem d?zenlemekle birlikte, ok abuk zenginle?mesini engelleyecek admlar attk. Bunlar test ediyoruz. Ba?lang paras $750 olarak belirlendi. Bu s?rete tamamen rol ile para kazanmanz taraftaryz. Bu sebeple meslek ara saylarn azalttk. Rol ile para kazanmay hedefleyen kullanclar iin gerekli destekler yaplacaktr. Ki?i taksici olmak isterse ona imkan verilecektir, Tezgah isterse imkan verilecektir..
Duyuru
Tester & Helper Ekibi
Tester & Helper ekibi sunucu a짥l?ndan ksa bir s?re ?nceden ba?vuru ile belirlendi ve g?revlendirmeleri yapld. Bu ekibin temel amac oyun iinde ve forum ?zerinde sunucu hakknda bilgi sahibi olmak isteyen ki?ilerin sorunlarn 짤?z?me ula?trmak olacaktr. Tester ekibinin ?ncelikli amac ise sunucunun bakm s?recinde bizlerle birlikte sunucuya giri? sa?layarak bug test a?amalarn gerekle?tirecektir.